How to choose a program?

Something extra

How to choose a program?

Something extra

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

Společnost Zdravé stravování s.r.o. se sídlem Jiřího z Poděbrad 978, Strážnice, PSČ 696 62, IČ: 292 92 069, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 71602 (dále jen „Zdravé stravování s.r.o.“) se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě předsmluvního jednání a smlouvy uzavřené s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou také nedílnou součástí smlouvy uzavírané s klientem.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů společností Zdravé stravování s.r.o.

Správcem Vašich osobních údajů bude: 

Název: Zdravé stravování s.r.o.
IČO: 292 92 069
Adresa: Jiřího z Poděbrad 978, Strážnice, PSČ 696 62
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +420 517 070 333

 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů bude:

 • Vyplnění předsmluvního formuláře na internetových stránkách www.zdravestravovani.cz, čímž nám sdělujete, že máte zájem o výrobu a koupi produktů od naší společnosti. 
 • Kupní smlouva.
 • Poskytování osobních údajů je Vaší povinností, která vyplývá z výše zmíněného předsmluvního jednání či smluv, bez tohoto poskytnutí nemůžete bohužel být naším klientem.
 • Souhlas, pokud nejste nebo se nehodláte stát naším klientem, ale máte zájem s námi být v kontaktu a dostávat náš newsletter. 

 Účelem zpracování Vašich osobních údajů bude:

 • Vyrobení a převod vlastnického práva ze společnosti Zdravé stravování s.r.o. k Vámi vybranému produktu podle kupní smlouvy, kterou spolu uzavřeme.
 • Marketingové účely. 

 Příjemcem Vašich osobních údajů kromě nás dále bude:

 • Orgány veřejné moci (např. správní orgány – finanční úřad) 
 • Poskytovatelé údržby informačního systému 
 • Náš právní zástupce, účetní a daňový poradce 
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů

Doba zpracování Vašich osobních údajů bude:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy či souhlasu a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Marketing: 

Zpracování Vašich osobních údajů (e-mailových adres) pro účely přímého marketingu (při rozesílce obchodních sdělení a našeho newsletteru) je zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, nepotřebujeme pro to tedy Váš zvláštní souhlas, pokud jste naším klientem. Pokud nejste naším klientem, udělíte nám Váš souhlas vyplněním kontaktního formuláře na našich internetových stránkách.

Máte právo vznést proti tomuto způsobu zpracování námitku a pokud ji vznesete, nesmějí již být osobní údaje pro tento účel zpracovány. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a také za každým obchodním sdělením či na konci newsletteru najdete proklik, pomocí kterého můžete nahlásit, že si již nepřejete další zasílání.

Jako náš klient ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tato práva: 

 • Právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že jako náš klient máte právo od nás získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte samozřejmě také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy naši vyjádřenou povinnost zlikvidovat Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nicméně toto můžete po nás chtít pouze pokud jsou splněny určité podmínky, respektive pokud naše povinnost uchovat Vaše údaje nevyplývá ze zákona. 
 • Máte také právo, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech nebo na oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku
 • Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní pouze v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Pokud jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Vámi, právo odvolat souhlas se neuplatní.

V případě, že budete jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných námi jako Vaším správcem, může podat stížnost přímo nám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

Don't miss the most important news about Healthy Eating

Don't worry, we will definitely not spam you.
We usually share two most important messages a month.

Your data is safe. Read more about our privacy policy.

 

Facebook Zdravého stravováníFacebook Zdravého stravování

+420 517 070 333Mo-Th:  8:00-17:00
Fr:       8:00-16:00
Su:       12:00-19:00 (delivery inquiries for active customers only)

info@zdravestravovani.cz


Information about our box diet


Copyright ©2024 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio